Dit persbericht is verstuurd in opdracht van Marieke Werkt. Deze organisatie koos voor het persbericht pakket dat ik aanbied. 

Persbericht – Onderzoek: Start zelfsturing leidt tot stijging verzuim in zorg
Vernet en 0/24 onderzoeken relatie tussen zelfsturing en verzuim bij zorginstellingen

Amsterdam, 9 december 2015 – Het verzuimpercentage in de zorg van het vierde kwartaal 2014 tot en met derde kwartaal 2015 is gestegen met 10,5 procent. Vernet en 0/24 Research & Organization Development onderzochten samen met 9 grote zorgorganisaties hoe bij de invoering van zelfsturende teams het verzuim zich ontwikkelt en hoe met verzuim om te gaan. Het cijfermatige deel van het onderzoek, uitgevoerd onder 3200 medewerkers, toont aan dat het verzuimpercentage toeneemt wanneer organisaties overgaan tot zelfsturing. Organisaties die langer dan 1 jaar bezig zijn met het werken in zelfsturende teams, laten veelal een hoger verzuim zien dan het gemiddelde van de branchegenoten. Aan het onderzoek werkten organisaties mee uit de verpleeg-, verzorging- en thuiszorg (VVT), verstandelijke gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zorginstellingen kunnen de ‘best practises’ verkrijgen via het gratis online programma ‘Grip op verzuim en regie bij zelfsturing’ op www.mariekewerkt.nl.

Onderzoeksresultaten
De organisaties die langer dan 1 jaar bezig zijn met zelfsturing hebben overwegend een lage meldingsfrequentie. Lager dan het branchegemiddelde van de betreffende zorgsectoren. De combinatie hoog verzuim en lage frequentie duidt op de stijging van de verzuimduur. Op het moment dat iemand zich ziek meldt, leidt dit tot een langere verzuimperiode. Naast het cijfermatige onderzoek hebben 515 zorgmedewerkers, werkend in zelfsturende teams een vragenlijst ingevuld over hoe zij het werken in zelfstandige teams ervaren en zijn er 60 teamleden geïnterviewd. Het onderzoek van Vernet & 0/24 is erop gericht om zorginstellingen te ondersteunen met nieuwe inzichten en feiten over het effect van zelfsturing op inzetbaarheid en verzuim. Vanwege de mogelijke financiële risico’s van een stijgend verzuim is er bij de organisaties behoefte aan deugdelijke informatie en ervaringen van gelijkgestemden als het gaat om de ‘nieuwe verzuimorganisatie’ bij zelfsturing.

Hogere verzuimdrempel en langere verzuimduur
Drs. Marieke Schurink, directeur Vernet: “Uit onze interviews met teamleden van zelfsturende teams blijkt dat teamleden het veelal moeilijk vinden om zich ziek te melden omdat ze hun teamleden niet willen opzadelen met hun werk. Teamleden gaven aan soms over hun grenzen te gaan. Dat resulteert in langere ziekteperiodes.” Dr. Marieke Wilke, partner bij 0/24 gepromoveerd op onderzoek naar teamwerk in organisaties: “Voorheen was de manager nog verantwoordelijk voor het verzuim en had de taak om het welzijn en de gezondheid van zijn medewerkers te signaleren. Er kon hierop tijdig geanticipeerd worden.” Ook was het de taak van de manager om bij ziekmelding het werk opnieuw te verdelen. Nu blijft vaak in het midden hoe en wie er signaleert. Ons advies is om bij de invoering naar zelfsturing de signaleringsvraag met het team te bespreken. Een mogelijke uitkomst van dit gesprek kan zijn dat het als een rol in het team belegd wordt. Deze functie is cruciaal omdat je wilt voorkomen dat iemand langdurig uitvalt met bijvoorbeeld een hernia of burn-out.”

Over Marieke Werkt
Marieke Werkt is een initiatief van Dr. Marieke Wilke van 0/24 Research & Organization Developmentwww.0-24rod.nl en Drs. Marieke Schurink, eigenaar van Vernet www.vernet.nl. Binnen dit initiatief organiseren zij onderzoeken gericht op regie en inzetbaarheid. Hun onderscheidend vermogen is dat zij de medewerkers en teams binnen de organisatie een centrale plek geven in het onderzoek dat zij samen met organisaties komen ze tot heldere inzichten en oplossingen voor de bestaande problemen.

Over Vernet
Vernet is een onderzoeks- en adviesbureau gevestigd in Amsterdam. Het bureau is gespecialiseerd in het verzamelen, benchmarken èn interpreteren van gegevens over personeelszaken in de zorgsector. Doordat 500 zorgorganisaties met in totaal ruim 500.000 medewerkers zijn aangesloten, is Vernet in staat een breed en representatief beeld te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afzonderlijke zorgbranches. Eigenaar is Drs. Marieke Schurink www.vernet.nl

Over 0/24 Research & Organization Development
0/24 adviseert organisaties, levert verander- en interim-management en verricht onderzoek op het terrein van de publieke sector. Dr. Marieke Wilke is partner bij 0/24, www.0-24rod.nl

persbericht versturen, persbericht schrijven, persbericht tips, pr, public relations bureau, pr bureau, pr advies, pr consult, free publicity, publiciteit, gratis publiciteit, pr amsterdam
Marieke Wilke (links) en Marieke Schurink (rechts).